• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden Pure Smoke

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in de winkel van Pure Smoke in Groningen en op elk gebruik van de webshop www.puresmoke.nl, op alle diensten van Pure Smoke die beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld.
Pure Smoke heeft naar beste kunnen informatie en richtlijnen verstrekt, maar is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolkomenheden in deze informatie.
Er wordt vanuit gegaan dat u kennis heeft genomen van deze informatie en richtlijnen en deze in acht neemt. Pure Smoke kan niet aansprakelijk worden gehouden danwel kan geen garantie verlenen indien u anders handelt dan in de informatie en richtlijnen beschreven.
Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van het werkelijke product.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing naast de Gebruiksvoorwaarden die op de website beschikbaar zijn. In het geval van enige inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen
Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.
1. U verplicht zich om alle instructies op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf.
2. U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik.
U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

Artikel 3 – Beperking/beëindiging
Pure Smoke behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Pure Smoke. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

Artikel 4 – Account
Na het invullen van het registratieformulier op de website ontvangt u een wachtwoord en krijgt u een account toegewezen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en account, en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account plaatsvinden. U stemt ermee in (a) om Pure Smoke onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of van enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen uit uw account. Pure Smoke accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u deze bepaling niet nakomt. U stemt er hierbij mee in Pure Smoke schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen Pure Smoke kunnen worden ingesteld tengevolge van enig gebruik of misbruik van uw wachtwoord of account door enig onbevoegd persoon.

Artikel 5 – Aanbiedingen / Overeenkomst
Alle aanbiedingen van de zijde van Pure Smoke zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Pure Smoke waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld. Pure Smoke is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

Artikel 6 – Levering en verzending
Pure Smoke heeft de inspanningsverplichting binnen 30 dagen te leveren. Mocht Pure Smoke niet in staat zijn het product of de producten binnen deze termijn te leveren, dan zal Pure Smoke u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail of met de post) op de hoogte stellen. Beide parijen hebben vervolgens het recht de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail of met de post) aan de andere partij. Alsdan zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen worden teruggestort, zonder dat Pure Smoke enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteert.
Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de informatiepagina over verzending op onze site.

Artikel 7 – Risico tijdens transport
Tijdens het transport van het product of de producten draagt Pure Smoke het risico van schade, diefstal of verlies. Op het moment van levering van het product of de producten gaat dit risico op u over.
Pure Smoke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of eventuele beschadigingen door toedoen van derde partijen zoals PostNL of koeriersdiensten. Pure Smoke is niet verantwoordelijk voor herlevering of geldteruggave van de producten bij foute of onvolledige adressering (dat is uw eigen opgave) of bij niet-acceptatie op het bezorgadres.

Artikel 8 - Retourrecht
Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen zeven dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. U dient Pure Smoke hier via e-mail over te informeren en de producten per onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retourtransport. In het geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal Pure Smoke na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.
Vanuit hygiënisch en veiligheidsoogpunt zijn liquids uitgesloten van het retourrecht

Artikel 9 – Garantie
1. Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan Pure Smoke, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.
2. Indien en voor zover als Pure Smoke van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van beide zendingen, de reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van Pure Smoke.
3. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Pure Smoke is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 9. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Pure Smoke voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.
2. Onverminderd artikel 10 lid 1, is Pure Smoke niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
3. Iedere verdere productaansprakelijkheid, zowel voor directe als voor directe schade, ligt bij de groothandel/importeur. Pure Smoke is uitsluitend detailhandel.
U stemt hiermee in en vrijwaart Pure Smoke hiervoor.
4. U stemt er hierbij mee in om Pure Smoke, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Bewijs
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Pure Smoke als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, en van uw betaling, de levering en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Artikel 12 – Douane
Pure Smoke kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal Pure Smoke u niet vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 13 - Betaling
1. Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op pagina "verzenden & retourneren", bij Klantenservice onderaan op de website. 
2. In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die Pure Smoke hiervoor moet maken.

Artikel 14 - Diversen
1. Pure Smoke behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.
2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
3. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.

© Copyright Pure Smoke 2013