• Lorem ipsum

Aanvaarding gebruikersvoorwaarden

Door deze Web Site te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Web Site vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.
Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Web Site niet te gebruiken.
Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze Web Site, dan dient u het deel van de Web Site dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Gebruikersvoorwaarden & Specifieke voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Pure Smoke te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze Web Site vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze Web Site te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze Web Site van toepassing zijn.
Op andere Pure Smoke web sites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze Web Site (de “Inhoud”) of op transacties verricht via deze Web Site.
Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Inhoudelijke Wijzigingen

Pure Smoke behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Pure Smoke behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Web Site te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Web Site te verzekeren, aanvaardt Pure Smoke geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”.
Pure Smoke wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de Web Site of de Inhoud, van de hand.
Pure Smoke geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze Web Site; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Pure Smoke geeft geen garantie dat de Web Site toegankelijk is of dat de servers die de Web Site ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Pure Smoke vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Aansprakelijkheid

Pure Smoke is uitsluitend detailhandel en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze Web Site of de onmogelijkheid om deze Web Site of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien Pure Smoke in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
De productaansprakelijkheid berust bij de groothandel/importeur. 

Verwijzigingen

Deze Web Site kan links naar andere Web Sites bevatten die niet onder controle staan van Pure Smoke. Pure Smoke is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die web sites. Pure Smoke heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Web Site opgenomen, en het opnemen van een link naar enige web site mag niet zodanig worden uitgelegd dat Pure Smoke de inhoud van die web site zou onderschrijven.

Auteursrechtelijke bescherming

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Pure Smoke of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze Web Site alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RPure Smoke is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Eigendomsrechten Pure Smoke

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de Web Site (“Gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Pure Smoke worden. De Privacy Informatie zoals opgenomen op deze Web Site zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Pure Smoke mag Gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Beschikbaarheid

Deze Web Site kan verwijzingen bevatten naar specifieke Pure Smoke producten of diensten die niet (onmiddellijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Uit een dergelijke verwijzing mag niet worden afgeleid, en een dergelijke verwijzing houdt geen garantie in dat enig product of dienst op enig moment beschikbaar is in een bepaald land. Gelieve contact op te nemen met uw locale Pure Smoke vertegenwoordiger voor verdere informatie.

© Copyright 2013 Pure Smoke